Alle innlegg av Arild

Rammebetingelser og etikk

Prøv også Pengebloggens Forum

For å kunne ta beslutninger må vi ha et beslutningsgrunnlag.

Faget økonomistyring hjelper oss til å oppfatte, strukturere og analysere når virksomheten skal avgjøre:

 • Hvilke aktiviteter den skal engasjere seg i
 • Hvilke markeder den skal betjene
 • Hvilke ressurser aktivitetene krever
 • Hvordan ressursene skal skaffes og finansieres
 • Suksessfaktorer

Et enkelt eksempel:

Bedriften ”La Skure As” produserer og selger 2 produkter. Årsresultatet viste et overskudd på kr. 1 mill.

Spørsmålet er da om dette er bra eller dårlig. Dette kan vi ikke vite noe om så lenge vi ikke har noe å sammenligne med.

La oss nå si at overskuddet, sammenlignet med andre tilsvarende bedrifter, er over gjennomsnittet. Bør vi da være fornøyd ? Kanskje.

Hvis du eier denne bedriften og du finner ut at på produkt 1 tjente du 2 mill., mens produkt 2 tapte du 1 mill. på. Er du fremdeles like fornøyd ?

Faget økonomistyring er et verktøy for å skaffe til veie nødvendig informasjon for å kunne ta riktige beslutninger.

Rammeverk

Alle virksomheter er bundet av:

 1. Lovregler
 2. Avtalte forpliktelser
 3. Etiske normer

Hvorfor ?        Sanksjoner.

Ja, dette gjelder først og fremst vanlige kommersielle virksomheter tenker du kanskje.

Feil, organisasjoner som ikke har profitt / overskudd som mål må også ta sine beslutninger og gjøre sine prioriteringer.

Dersom du kjenner til en organisasjon som ikke er avhengig av økonomi / økonomistyring, så si ifra.

Hva er økonomistyring ?

Resultat = inntekter – kostnader

Likviditet = innbetalinger – utbetalinger

Likviditet = betalingsevne på kort sikt

Avkastning i % = resultat/investert kapital

Både overskudd og tilstrekkelig avkastning er nødvendig.

Egenkapitalprosent = (egenkapital/totalkapital)*100%

VANLIGE ÅRSAKER TIL KONKURS

 • Volumsyke
 • For dårlige kostnadskalkyler
 • For dårlig likviditetsstyring
 • Innformasjonen i regnskapet blir ikke utnyttet godt nok

 

ØKT BEHOV FOR ØKONOMISTYRING

 • Omfattende teknologisk utvikling
 • Raske endringer i markedet
 • Økende konkurranse
 • Kortere levetid for produktene
 • Økte miljøkrav

KOSTNADER OG LØNNSOMHET

Å kalkulere et produkt eller et arbeid vil si at en på forhånd finner ut hva utførelsen vil koste.

Etterkalkulasjon skjer når arbeidet er ferdig.

 

 

 

Resultatgrad

Prøv også Pengebloggens Forum

Stikkord: Lønnsomhet

Hensikten med nøkkeltallet Resultatgrad er å få frem hvor mye som blir igjen på bunnlinja i forhold til omsetningen. Av formelen nedenfor ser vi at rentekostnadene er lagt til det ordinære resultatet. Dette er for å korrigere for ulikheter i finansieringsstruktur, slik at bedrifter med ulik finansiering (gjeld og renter) kan sammenlignes.

Resultatgrad = Ordinært resultat + rentekostnader/driftsinntekter

Dersom finansinntekter er en vesentlig del virksomheten bør finansinntektene legges til driftsinntektene.

Hva er akseptabel avkastning?

Prøv også Pengebloggens Forum

Stikkord: Risiko

Utgangspunktet er at vi kan sette pengene risikofritt i banken. Renten du får i banken kaller vi får risikofri rente. Velger vi heller å sette pengene i en bedrift innebærer det en risiko. Det vil enhver investor ha betalt for. Hvor risikabelt er det å investere i denne bedriften? Dersom risikoen er svært høy, er det rimelig å forvente at investeringen må premieres med høy avkastning. Kjøper vi aksjer er det alltid knyttet en viss risiko til det. For at noen skal kjøpe aksjer, må avkastningen derfor være høyere enn bankrenten. Denne ekstra avkastningen kaller vi risikopremie. Jo høyere risiko, desto høyere risikopremie.

Akseptabel rente = risikofri rente + risikopremie

Dersom bedriften går mot bedre tider kan vi kanskje akseptere en lavere rentabilitet for dette året. Hvor stor er rentabiliteten i forhold til tidligere år? Hvor stor er rentabiliteten i andre sammenlignbare bedrifter? En investor vil alltid se etter alternative måter å investere for å minske risiko/få høyere avkastning.

Totalkapitalrentabilitet

Prøv også Pengebloggens Forum

Stikkord: lønnsomhet.

Formel: Totalkapitalrentabilitet  = (ordinært resultat før skatt + rentekostnader)/                                                                                                   (gjennomsnitt totalkapital)

eller:

Avkastning på totalkapital = (Driftsresultat + finansinntekter) / gjennomsnitt totalkapital

Da kan vi skrive at:

Ordinært resultat før skatt + rentekostnader = Driftsresultat + renteinntekter.

Totalkapitalen er summen av bedriftens egenkapital og gjeld. Totalkapitalen er all kapital som er investert i bedriften. Totalkapitalen er summen av verdien på alle eiendelene.I resultatregnskapet for en bedrift er det flere resultatbegrep. Ønsket er at rentabiliteten skal være et mål på lønnsomheten av bedriftens normale virksomhet. Det tilsier at de ekstraordinære postene skal holdes utenfor. I tillegg ønsker vi å kunne sammenligne med tidligere år, eller med andre bedrifter, uavhengig av hvor stor gjeldsgrad de har.

Resultatet skapes gjennom en periode (1/1 – 31/12), derfor bruker vi gjennomsnittlig totalkapital. Totalkapitalen endrer seg fra begynnelsen av perioden og frem mot slutten.  Det må da være riktig at vi i telleren tar med alt overskuddet som eiendelene har skapt.

Finansinntektene er en del av bedriftens totale avkastning. Dette kommer av at noen av eiendelene er kanskje plassert som bankinnskudd, og da mottar vi renter (finansinntekter).

Eksempel:

Du setter 200 kr. i banken til 5% rente, og mottar (200×5%) 10 kroner i renter. Halvparten (100kr.) er lånte penger. Lånerenten er f. eks.: 7%. Du har betalt 7 kr. i renter. Netto har du altså mottatt 3 kr..

Totalkapitalrentabiliteten berøres ikke av lånerenten. Totalkapitalrentabiliteten er altså 5%. Følger vi den øverste formelen får vi: (3+7)/200 = 0,05 = 5%.