Stikkordarkiv: avkastning

Egenkapitalrentabilitet

Prøv også Pengebloggens Forum

Stikkord: Lønnsomhet

For de som ønsker å kjøpe seg inn i bedriften er avkastningen på egenkapitalen interessant. Utgangspunktet er formelen for totalkapitalrentabilitet. Fra denne formelen trekker vi gjeld i nevneren og finanskostnader i telleren. Finanskostnadene trekkes fra fordi de er betaling for gjeld.

Egenkapitalrentabilitet (EKr)=

(driftsresultat+finansinntekter-finanskostnader-skattekostnad)/

(gjennomsnitt totalkapital-gjennomsnitt fremmedkapital)

eller:

Egenkapitalrentabilitet=årsresultat/gjennomsnitt egenkapital

For å vurdere egenkapitalrentabilitet bør vi vektlegge:

  • Avkastning ved alternativ plassering av kapitalen
  • Risikoen
  • Fremtidsutsiktene for bedriften

Resultatgrad

Prøv også Pengebloggens Forum

Stikkord: Lønnsomhet

Hensikten med nøkkeltallet Resultatgrad er å få frem hvor mye som blir igjen på bunnlinja i forhold til omsetningen. Av formelen nedenfor ser vi at rentekostnadene er lagt til det ordinære resultatet. Dette er for å korrigere for ulikheter i finansieringsstruktur, slik at bedrifter med ulik finansiering (gjeld og renter) kan sammenlignes.

Resultatgrad = Ordinært resultat + rentekostnader/driftsinntekter

Dersom finansinntekter er en vesentlig del virksomheten bør finansinntektene legges til driftsinntektene.

Hva er akseptabel avkastning?

Prøv også Pengebloggens Forum

Stikkord: Risiko

Utgangspunktet er at vi kan sette pengene risikofritt i banken. Renten du får i banken kaller vi får risikofri rente. Velger vi heller å sette pengene i en bedrift innebærer det en risiko. Det vil enhver investor ha betalt for. Hvor risikabelt er det å investere i denne bedriften? Dersom risikoen er svært høy, er det rimelig å forvente at investeringen må premieres med høy avkastning. Kjøper vi aksjer er det alltid knyttet en viss risiko til det. For at noen skal kjøpe aksjer, må avkastningen derfor være høyere enn bankrenten. Denne ekstra avkastningen kaller vi risikopremie. Jo høyere risiko, desto høyere risikopremie.

Akseptabel rente = risikofri rente + risikopremie

Dersom bedriften går mot bedre tider kan vi kanskje akseptere en lavere rentabilitet for dette året. Hvor stor er rentabiliteten i forhold til tidligere år? Hvor stor er rentabiliteten i andre sammenlignbare bedrifter? En investor vil alltid se etter alternative måter å investere for å minske risiko/få høyere avkastning.

Totalkapitalrentabilitet

Prøv også Pengebloggens Forum

Stikkord: lønnsomhet.

Formel: Totalkapitalrentabilitet  = (ordinært resultat før skatt + rentekostnader)/                                                                                                   (gjennomsnitt totalkapital)

eller:

Avkastning på totalkapital = (Driftsresultat + finansinntekter) / gjennomsnitt totalkapital

Da kan vi skrive at:

Ordinært resultat før skatt + rentekostnader = Driftsresultat + renteinntekter.

Totalkapitalen er summen av bedriftens egenkapital og gjeld. Totalkapitalen er all kapital som er investert i bedriften. Totalkapitalen er summen av verdien på alle eiendelene.I resultatregnskapet for en bedrift er det flere resultatbegrep. Ønsket er at rentabiliteten skal være et mål på lønnsomheten av bedriftens normale virksomhet. Det tilsier at de ekstraordinære postene skal holdes utenfor. I tillegg ønsker vi å kunne sammenligne med tidligere år, eller med andre bedrifter, uavhengig av hvor stor gjeldsgrad de har.

Resultatet skapes gjennom en periode (1/1 – 31/12), derfor bruker vi gjennomsnittlig totalkapital. Totalkapitalen endrer seg fra begynnelsen av perioden og frem mot slutten.  Det må da være riktig at vi i telleren tar med alt overskuddet som eiendelene har skapt.

Finansinntektene er en del av bedriftens totale avkastning. Dette kommer av at noen av eiendelene er kanskje plassert som bankinnskudd, og da mottar vi renter (finansinntekter).

Eksempel:

Du setter 200 kr. i banken til 5% rente, og mottar (200×5%) 10 kroner i renter. Halvparten (100kr.) er lånte penger. Lånerenten er f. eks.: 7%. Du har betalt 7 kr. i renter. Netto har du altså mottatt 3 kr..

Totalkapitalrentabiliteten berøres ikke av lånerenten. Totalkapitalrentabiliteten er altså 5%. Følger vi den øverste formelen får vi: (3+7)/200 = 0,05 = 5%.