Stikkordarkiv: rentabilitet

Egenkapitalrentabilitet

Prøv også Pengebloggens Forum

Stikkord: Lønnsomhet

For de som ønsker å kjøpe seg inn i bedriften er avkastningen på egenkapitalen interessant. Utgangspunktet er formelen for totalkapitalrentabilitet. Fra denne formelen trekker vi gjeld i nevneren og finanskostnader i telleren. Finanskostnadene trekkes fra fordi de er betaling for gjeld.

Egenkapitalrentabilitet (EKr)=

(driftsresultat+finansinntekter-finanskostnader-skattekostnad)/

(gjennomsnitt totalkapital-gjennomsnitt fremmedkapital)

eller:

Egenkapitalrentabilitet=årsresultat/gjennomsnitt egenkapital

For å vurdere egenkapitalrentabilitet bør vi vektlegge:

  • Avkastning ved alternativ plassering av kapitalen
  • Risikoen
  • Fremtidsutsiktene for bedriften

Totalkapitalrentabilitet

Prøv også Pengebloggens Forum

Stikkord: lønnsomhet.

Formel: Totalkapitalrentabilitet  = (ordinært resultat før skatt + rentekostnader)/                                                                                                   (gjennomsnitt totalkapital)

eller:

Avkastning på totalkapital = (Driftsresultat + finansinntekter) / gjennomsnitt totalkapital

Da kan vi skrive at:

Ordinært resultat før skatt + rentekostnader = Driftsresultat + renteinntekter.

Totalkapitalen er summen av bedriftens egenkapital og gjeld. Totalkapitalen er all kapital som er investert i bedriften. Totalkapitalen er summen av verdien på alle eiendelene.I resultatregnskapet for en bedrift er det flere resultatbegrep. Ønsket er at rentabiliteten skal være et mål på lønnsomheten av bedriftens normale virksomhet. Det tilsier at de ekstraordinære postene skal holdes utenfor. I tillegg ønsker vi å kunne sammenligne med tidligere år, eller med andre bedrifter, uavhengig av hvor stor gjeldsgrad de har.

Resultatet skapes gjennom en periode (1/1 – 31/12), derfor bruker vi gjennomsnittlig totalkapital. Totalkapitalen endrer seg fra begynnelsen av perioden og frem mot slutten.  Det må da være riktig at vi i telleren tar med alt overskuddet som eiendelene har skapt.

Finansinntektene er en del av bedriftens totale avkastning. Dette kommer av at noen av eiendelene er kanskje plassert som bankinnskudd, og da mottar vi renter (finansinntekter).

Eksempel:

Du setter 200 kr. i banken til 5% rente, og mottar (200×5%) 10 kroner i renter. Halvparten (100kr.) er lånte penger. Lånerenten er f. eks.: 7%. Du har betalt 7 kr. i renter. Netto har du altså mottatt 3 kr..

Totalkapitalrentabiliteten berøres ikke av lånerenten. Totalkapitalrentabiliteten er altså 5%. Følger vi den øverste formelen får vi: (3+7)/200 = 0,05 = 5%.