Stikkordarkiv: eiendomsskatt

Eiendomsskatt

Eiendomsskatten er elsket og hatet, og har vært det lenge. Det er Stortinget som er landets lovgivende forsamling, som vedtar både skatteloven og lov om eiendomsskatt. Problemet er at Stortinget har delegert spørsmålet om eiendomsskatt til den enkelte kommune, både om eiendomsskatt skal innføres og hvor høy den skal være. Da må det bli bråk. Mange vil hevde at Stortinget aldri skulle delegert den myndigheten til ambisiøse og skattekåte lokalpolitikere som alle har sine «hjertesaker». Kommunens innbyggere blir taperne. Tro ikke at dette dreier som om småpenger og at de kun er «de rike» som må betale. Det er faktisk motsatt. Skatten ilegges uten hensyn til inntekten og formuen til den som eier eiendommen.

Klarer du matematikken til 8., 9. og 10. klasse?

Og det er noe av problemet. Eiendomsskatten fastsettes etter en tenkt verdifastsettelse, kalles ofte pilkastmetoden. Denne verdifastsettelsen genererer ingen inntekter for huseieren. Det spiller ingen rolle hva taksten/pilkastet sier om verdien av eiendommen, for eieren blir ikke rikere. Det er dette som er det viktigste ved eiendomsskatten, den er en skatt som beregnes av ikke eksisterende inntekter, og tar ikke hensyn til skatteyters betalingsevne. De som rammes hardest er de som har minst. Dette fordi at eiendomsskatten må betales av andre inntekter skatteyteren har. Har man lav inntekt, ja så får man enda lavere inntekt.

Stem

 

Det rare er at det først og fremst er AP og SV styrte kommuner som vil ha eiendomsskatt. Det har blitt en sovepute for lokalpolitikere for å øke kommunens inntekter.

En annen side av eiendomsskatten er utregningen. Stortinget har nå satt 5‰ av takstverdien som maksimal skattesats, ned fra 7‰. Mange kommuner har svart på dette ved å foreta omtaksering (økning) av verdien på eiendommene slik at skatten blir lik eller enda høyere enn før.

Dette viser jo bare at kommunene ikke er egnet til å styre skattenivået. Stortinget bør snarest trekke tilbake kommunenes rett til å fastsette eiendomsskatten. Den enkleste og billigste metoden er å avskaffe hele eiendomsskatten, både for private og for næringseiendommer.

Urettferdig eiendomsskatt

I Norge har vi vært så heldige å ha ordningen med borettslag. Det ligger i ordet at vi da bor i lag. Det innebærer blant annet at vi deler på enkelte kostnader og vi er selv ansvarlig for vedlikehold. Dette har spart samfunnet for enorme summer gjennom snart 100 år. Ingen andre land (vi kjenner til) har hatt tilsvarende suksess med å organisere eierskap og drift på denne måten.

Vi vet med sikkerhet at hadde vi valgt utleieboliger i stedet for borettslag ville kostnadene steget dramatisk. Slitasjen er flere ganger større ved utleieboliger og vedlikeholdet så som så. Sverige har som de fleste europeiske land, valgt å ha en langt høyere andel av utleieleiligheter enn i Norge.

Les også: Denne artikkelen av finansminister Siv Jensen

De som bor i borettslag har interesse av å drifte leilighetene så effektivt som mulig da de selv har store økonomiske interesser i sin bolig.

Dessverre kan vi også slå fast at mange politikere (halvparten?) vil leke med disse verdiene ved å betrakte boligene kun som skatteobjekter. De ser ikke verdien av dette med å eie sin egen bolig, men ønsker heller et samfunn med noen steinrike eiendomsbaroner i stedet for å dele verdiene på mange.

Virker som det er på tide å minne om at boligene er våre hjem. Det er der vi bor og oppdrar våre barn mm. Det viktigste vi eier skulle således selvfølgelig vært fritatt for skatt. Eiendomsskatten er derfor en stor skam.

Les også om: Gruppesøksmål om Eiendomsskatt

For en del år tilbake var det dog enda verre. Da hadde vi noe som het «Skattbar fordel av å bo i egen bolig». Det er jo helt søkt. En bolig genererer ingen inntekt eller kontantstrøm. Likevel skulle det betales skatt. Alle partier på venstresiden tviholdt på denne skatten i mange ti-år.

Omtrent hvert tiende år foretar kommunen du bor i en omtaksering for å øke eiendomsskatten. Denne omtakseringen skaper ingen verdier, kun overfører verdier fra private til kommunen. Det er ikke slik kommunene påstår at takseringen utføres av profesjonelle for å sette riktig verdi-grunnlag.

Nei, det foregår slik at det legges til grunn en subjektiv vurdering av om verdien (skattegrunnlaget) kan økes fra forrige takst.

Dette fordi at bedriftene som er leid inn for å foreta takseringen må komme frem til en takst som er høyere enn den forrige. En bedrift som ikke skaffer kommunene økte skatteinntekter er ferdig i den bransjen. De som skaffer størst økning i skatteinntekter får oppdrag med taksering for kommuner over hele landet.

Husk at kommunen betaler millioner for å få taksten utført. De vil helt sikkert ha disse pengene tilbake pluss mye mer.

Eiendomsskatt er kun en verkebyll som ikke genererer verdier i det hele tatt. Den tar heller ikke hensyn til husstandens inntekt eller hvor mange som bor der. Det er vel den mest usosiale skatten vi har. Den rammer ekstra hardt for den som lite har.

Helt absurd blir det når vi nå både ser og hører at enkelte partier vil innføre skatter på flere hundre tusen ved salg av boliger slik at de blir billigere. De som har minst skal altså få råd til bolig ved å betale mer i skatt? Grenseløs kortslutning sier vi. Blir det flere boliger til salgs når selger må betale skatt på flere hundre tusen? Blir boliger billigere når staten også skal ha noen hundre tusen av salget?
Hvis det er flere boliger vi trenger så må vi vel bygge boliger da og ikke skatte oss i hjel?

Stem

Godt nytt år + mye mer…

Godt nytt år ønskes fra alle kanter. Går jeg litt i dybden på hva det nye året innebærer for meg og mine nærmeste (og mange andre) er det bare å slå fast følgende: (Det er ikke mye å glede seg over).

  • Brev fra banken som varsler høyere lånerenter men uendrede sparerenter.
  • Brev fra kommunen om ny taksering for å øke eiendomsskatten.
  • De kommunale avgiftene øker også.
  • Økte drivstoffavgifter er kjent for de fleste (nå skal vi virkelig redde verden fra undergang).
  • Bomstasjonene, totalt 18 stk. er på plass. Venstre, MDG og SV sa alle at det dessverre var nødvendig, og de vet jo alltid best. Husk at det er disse partiene som skal redde verden.
  • Brev som varsler økning av nettleien.
  • Ja, alt øker nå i januar bortsett fra hva jeg (og de fleste andre) får utbetalt.

Pengene må tas et sted. Ikke så rart da at stadig flere må søke hjelp til å klare sine forpliktelser og antall inkassosaker for både personer og bedrifter når stadig nye høyder. Det er flere årsaker til dette, men økte skatter og avgifter er blant disse.

Se også denne:

Eiendomskatt

Nesten samtlige kommuner har nå innført eiendomsskatt. I tillegg ønsker enkelte politikere å innføre en nasjonal eiendomsskatt på toppen av denne. Statistisk Sentralbyrå (SSB) har beregnet at staten kan få inn 40 milliarder kroner på å innføre eiendomsskatt og gevinstbeskatte boliger ved salg.

2 ting som slår meg; jeg tror SSB har glemt hvordan gevinstskatt på boliger (ved salg) vil påvirke salgsprisen (den som selger vil jo ha penger til å kjøpe ny bolig), det andre er iveren etter å skattlegge boliger.

Fortsetter under bildet……

Det siste først: Det er et gode og ikke et problem at folk flest har råd til å kjøpe seg egen bolig dersom de ønsker det, der står Norge og enkelte andre land i en særstilling. Hvorfor så mange politikere og andre bedrevitere skal gjøre det vanskeligere å eie sin bolig er ikke godt begrunnet. Man ser og ut til å glemme at en eiendom ikke genererer inntekt eller positiv kontantstrøm. Skatt på bolig må betales av eierens øvrige inntekter.

Så er det dette med salgspris. De fleste som selger bolig skal kjøpe en annen bolig. Det blir vanskeliggjort da staten eller kommunen skal ha en andel av salgssummen. Noen mener dette vil virke prisdempende på boligprisene.  jeg tror det motsatte, i tillegg til at færre boliger vil bli omsatt. Selger får nå mindre penger å kjøpe bolig for og det er all grunn til å tro at han eller hun i enda større grad enn før vil ha høyest mulig pris for sin egen eiendom.

SSB mener derimot at boligprisene vil falle med 18%. Hvordan de har kommet frem til dette vites ikke.  Ca 90% eier sin bolig i Norge og det virker svært utjevnende mellom fattig og rik. I de fleste land inkl. EU-landene er de som leier bolig i stort flertall, det er ikke ønskelig at dette blir realiteten i Norge også. I dag sitter de fleste på en boligformue, mens i andre land er det et lite mindretall som sitter på boligformuen. Folk som eier sin bolig tar også bedre vare på den.

Uansett hva enkelte i SSB og enkelte politikere synes å mene og tro har eierlinjen i norsk politikk ført til at de fleste eier sin bolig og at boligformuen er likere fordelt enn i andre land.

Det er heller ingen overinvesteringer i boliger i Norge, tvert imot. Prisene stiger som følge av det bygges for få boliger, der folk vil bo. de 3 viktigste årsakene til høy etterspørsel etter boliger er skilsmisser, innvandring og arbeidsplasser. Alle må ha et sted å bo. Der jobbene finnes vil folk bo. Går ektefeller eller samboere fra hverandre, må man ha 2 boliger i stedet for en.

Det er fokusert alt for mye på at noen «tjener seg rike» på salg av bolig. «Nå skal de rike tas».  De er i et lite mindretall. I vårt langstrakte land opplever derimot mange at de ikke klarer å få tilbake det de har lagt ned i boligen. Man skal ikke langt utenfor sentrale områder før det er tilfelle. Alle de som taper penger på sitt boligsalg hører vi lite om, men de er der.

Vi skal ikke gå så mange tiårene tilbake da det var bolignød i Norge. Det er det ikke lenger. Hvorfor enkelte ivrer for at det skal koste mer å eie sin bolig virker da rart. Det kommer til å virke prisdrivende, helt sikkert, selv om mange hevder det motsatte.

Det er lett å øke kommunens inntekter ved å innføre eiendomsskatt og evnt. gevinstskatt på bolig. Det vi trenger og som kommunene kan gjøre, er å bygge flere boliger/regulere flere tomter. Vil det bli gjort ? Jeg tror ikke det, men plass er det mer enn nok av.