Stikkordarkiv: årsregnskapet

Finansregnskapet

Prøv også Pengebloggens Forum

—Regnskapet forteller deg hvor du er mht bedriftens økonomiske stilling

For å styre kreves ledelse

For å se framover er markedsføring viktig

Alle LØM- fagene (Ledelse, Økonomistyring og Markedsføringsledelse)

Hvem har interesse av bedriftens regnskap?

Hvorfor er det viktig å kunne lese   og forstå et regnskap?

 • Ledelse og ansatte bør kunne lese bedriftens eget regnskap
 • Finne ut om leverandørene er pålitelige
 • Vurdere om kundene dine er sikre betalere
 • Følge med på andre bedrifters økonomiske utvikling

Resultatregnskap

 1. Driftsinntekter

– Salgsinntekter

– Andre inntekter (f.eks. tilskudd)

 1. Driftskostnader

– Varekjøp

– Lønn

– Andre driftskostnader

– Avskrivninger

 1. Driftsresultat

Resultatregnskap forts.

Etter driftsresultat kommer:

 1. Finansinntekter og finanskostnader
 2. Resultat før skatt
 3. Skatter
 4. Årsresultat

Disponeringen av årsresultatet  – hvor mye som utdeles som utbytte og hvor mye som går til opptjent egenkapital besluttes av selskapets styre.

Balanse

Et selskaps balanse er en oppstilling av selskapets eiendeler og gjeld/ egenkapital.

-En oppstilling av det bedriften eier og hvordan en har skaffet penger ved egenkapital og lån

 • Summen av eiendelene skal alltid være lik summen av egenkapital og gjeld.
 • De skal ”balansere” – derfor navnet balanse

Balanse forts.

1.Eiendeler

-Anleggsmidler

-Omløpsmidler

 1. Gjeld og egenkapital

-Langsiktig gjeld

-Kortsiktig gjeld

-Egenkapital (inndeles i innskutt EK og opptjent EK)

Husk at sum eiendeler = sum gjeld og EK

Hva er dobbelt bokholderi?

 • Hver transaksjon skal bokføres
 • En transaksjon kan være levering av en vare eller tjeneste
 • Når levering skjer skal det utstedes en faktura
 • Utgående fakturaer skal bokføres i bedriftens regnskap
 • Bokføres både som salgsinntekt og kunde-fordring, dvs. to steder i regnskapet, derav navnet dobbelt bokholderi
 • Bokføring – debet kundefordring og kredit salgsinntekt

Bokføring

Omtrent alle som driver en eller annen form for næringsvirksomhet har bokføringsplikt.

Unntaket er de som har så små næringsinntekter at de ikke har plikt til å levere næringsoppgave i selvangivelsen eller betale merverdiavgift
Bokførings- og regnskapsplikt 

Omtrent alle som driver en eller annen form for næringsvirksomhet har bokføringsplikt.

Unntaket er de som har så små næringsinntekter at de ikke har plikt til å levere næringsoppgave i selvangivelsen eller betale merverdiavgift

Regnskapsplikt betyr at foretaket/bedriften må følge regnskapsloven og sende inn årsregnskapet til Brønnøysund

Viktige regnskapsprinsipper

1.Alle transaksjoner skal bokføres

2.Inntekt skal resultatsføres når den er opptjent

3.Utgifter skal kostnadsføres i samme periode som tilhørende inntekt

4.Urealisert tap skal resultatføres (forsiktighetsprinsippet)

5.Ved sikring skal gevinst og tap føres i samme periode

 Transaksjoner

 • Alle transaksjoner skal bokføres
 • Hva er en transaksjon?

-En transaksjon kan være levering av en  vare eller tjeneste

– Når levering skjer, skal det utstedes en faktura som skal bokføres

-Inn- og utbetalinger

-Mottatte inngående fakturaer

— Andre forpliktelser

-Inn- og utbetalinger

-Mottatte inngående fakturaer

— Andre forpliktelser

Vareforbruk

Varekjøp

-Beholdningsendring

-= Vareforbruk

Merverdiavgift

Det skal betales 25 % mva av salg av varer og tjenester

Når utgående faktura bokføres, omfatter dette også utgående mva

Bedriften får fradrag for 25% mva på alle inngående fakturaer

Betaling: Utgående mva – inngående

Lønn og skattetrekk

Når lønn til ansatte utbetales, skal arbeidsgiveren sette skattetrekket inn på egen konto

Arbeidsgiveren må også avsette feriepenger til ansatte etter hvert som de opptjenes

Må også avsette arbeidsgiveravgift når lønnen utbetales

Hva er en saldobalanse?

-Nettosum for alle konti i regnskapet

( netto debet-kredit)

–  Brukes til å avslutte regnskapet

Årsoppgjørsdisposisjoner

 • Beholdningsendringer
 • Avskrivninger
 • Periodiseringer
 • Avsetning til urealiserte tap
 • Skatter

-Inngående og utgående balanse

Årsregnskapet skal inneholde

1.Resultat

2.Balanse

3.Kontantstrøm

4.Noter

Årsberetning

 • Styrets årsberetning skal informere om:
 • Hva slags virksomhet som drives
 • Utvikling mht salg og marked
 • Årets resultat
 • Forutsetning mht fortsatt drift
 • Forslag til anvendelse av overskudd /underskudd
 • Arbeidsmiljø
 • Likestilling
 • Ytre miljø, evt. forurensning