Stikkordarkiv: bedriftsetablering

Bedriftsetablering og avvikling

Prøv også Pengebloggens Forum

• Du må være myndig, over 18 år
• Du må ikke være under konkursbehandling

Emneområder ved etablering
• Utarbeidelse av forretningsidè
• Budsjett over inntekter og kostnader
• Markedsundersøkelse
• Analyse av konkurrenter, markedssituasjon
• Organisasjonsplan
• Ressursoversikt og kapitalbehov
• Finansieringsplan
• Resultatbudsjett
• Likviditetsbudsjett

Må vurderes ut fra bedriftens størrelse.

SELSKAPSFORMER

Enkeltmannsforetak
• Kun 1 eier
• Ikke krav om registrering i Foretaksregisteret
• Må registreres i Enhetsregisteret
• Ved reg. i Foretaksregisteret er firmanavnet beskyttet
• Ikke eget skattesubjekt, lignes på eierens hånd
• Hefter for selskapets gjeld med hele sin pers formue
• Må inneholde eierens navn (Skilt/reklame: Ole`s kiosk)
• Regnskapspliktig
• Forskuddsbetaling av skatt
• Eieren bestemmer alt
• Oms. < 5 mill, ingen krav om revisor

Ansvarlig selskap (ANS)
• ANS skal stå i firmanavnet
• 2 eller flere eiere
• Solidarisk ansvarlig for hele selskapets gjeld
• >5 mill eller >5 ansatte = revisor
• Ikke eget skattesubjekt, lignes på eiernes hånd
• Forskuddsbetaling av skatt

Ansvarlig selskap (DA)
• Samme som ANS, men eierne hefter bare for en andel av selskapets gjeld. Til sammen 100%.
• DA står for Delt Ansvar

Aksjeselskap (AS)
• Underlagt Lov om aksjeselskaper, (Aksjeloven).
• Eget skattesubjekt , 28% skatt
• 1 eller flere eiere
• Eiere hefter kun for verdien av deres egne aksjer
• Må bl.a. avholde generalforsamling, ha et styre og revisor
• Minimum verdier for kr. 100.000,- i as-kapital
• Omfattende regelverk

Kommandittselskap (KS)
• Lite aktuelt i dag. Hadde sin ”storhetstid” på 80-tallet. Det hele var skattemotivert for å skape ny virksomhet.
• Førte til ruin for mange deltakere.

Selskapsregistrering
Registrering skjer på ”Felles blankett” på www.brreg.no/altinn.no
• Ansatte: arbeidsgiverregisteret
• MVA-pliktig: merverdiavgiftsmantallet
• Foretaksregisteret koster kr. 2.500,-

Finansiering
• Finansiering betyr å skaffe penger
• Startkapital og driftskapital
• Langsiktig lån, anleggsmidler
• Kassekreditt, daglig drift
• Annuitetslån og serielån
• Banker, forsikringselskap, Innovasjon Norge, Private

Leasing
• Betyr å leie
• Likviditetshensyn, mindre utbetalinger
• Ofte tilbud om å kjøpe etter utløp av kontrakt
• Lønnsomhet må vurderes

Faktoring
• Faktoringselskapet krever inn våre fordringer mot en viss godtgjørelse
• Vi får straks oppgjør på 70-80% av fordringen
• Vi får frigjort kapital
• Faktoringselskapet tar mye av risikoen

Avvikling av virksomhet
• Frivillig avvikling
• Konkurs
• Tvangsavvikling
• Fullt lovlig å gå konkurs